Sosial problemləR фянниндян цмумиляшдирилмиш програмстраница1/23
Дата14.04.2018
Размер0.97 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ


фялсяфя докторлуьу програмы цзря докторантурайа гябул имтащанына щазырлашмаг цчцн


SOSİAL PROBLEMLƏR

фянниндян цмумиляшдирилмиш програм6310.01 - Сосиал проблемляр

Сосиал елмляр вя психолоэийа факцлтясинин Елми Шурасынын

8 феврал 2013 –ъц ил тарихли « 4 » сайлы

протоколу иля тясдиг едилмишдир

Сосиал елмляр вя психолоэийа

факцлтясинин деканы: проф.Щ.Я.Ялизадя

Сосиолоэийа кафедрасынын мцдири: проф.И.Я.Рцстямов


B A K I - 2013


TƏRTİB EDƏNLƏR: BDU-nun Sosiologiya kafedrasının müdiri,


fəlsəfə elmləri doktoru, professor

İZZƏT ƏŞRƏF oğlu RÜSTƏMOVSosiologiya kafedrasının dosenti,

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

HÖRMƏT QƏMBƏRƏLİ qızı CAVADOVASosiologiya kafedrasının dosent əv.,

sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru


YAQUT NADİR qızı ƏLİYEVAКаталог: w22


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница