Profesionālās bakalaura studiju programmas 1-3 kursa darba tēmas 2017/2018 māc gadam Dr psych prof. И. ПлоткаСкачать 141.84 Kb.
страница5/5
Дата22.08.2018
Размер141.84 Kb.
ТипИсследование
1   2   3   4   5
Dr. psych. doc. Aļona Korniševa Кont.tālr. 26219848 alona_k@inbox.lv
1. kurss


 • Uztveres sociāli psiholoģiskie aspekti saskarsmes procesā. Социально-психологические аспекты восприятия в процессе общения.

 • Laika uztveres mehānismi un likumsakarības. Механизмы и закономерности восприятия времени.

 • Uzmanības īpatnības problēmsituācijā. Особенности внимания в проблемной ситуации.

 • Apdāvinātība kā deviantās personības izpausme. Одаренность как проявление отклоняющейся личности.

 • Radošās domāšanas gendera atšķirības. Гендерные различия в творческом мышлении.

 • Intuīcija kā psiholoģisks process. Интуиция как психологический процесс.

 • Emocionālās un gribas regulācijas īpatnības adiktīvajā uzvedībā. Особенности эмоционально-волевой регуляции при аддиктивном поведении.

 • Motivācijas aktuālie un potenciālie avoti. Актуальные и потенциальные источники мотивации.

 • Optimisma un pesimisma kā psiholoģiskā fenomena izpēte. Исследование оптимизма-пессимизма как психологического феномена.

 • Humors kā konfliktsituācijas risināšanas stratēģija. Юмор как стратегия решения конфликтной ситуации.

 • Sirdsapziņa kā psiholoģisks fenomens. Совесть как психологический феномен.

 • Meli personības struktūrā. Melošana kā rakstura īpašība. Ложь в структуре личности. Лживость как свойство личности.

 • Dzīvnieku un cilvēka spēļu salīdzinošā analīze. Сравнительный анализ игр животных и человека.


2. kurss


 • Emociju ietekme uz izziņas procesu produktivitāti. Влияние эмоций на продуктивность познавательных процессов.

 • Pusaudžu temperamenta psiholoģiskā specifika. Психологическая специфика подросткового темперамента.

 • Empātija kā valsts ierēdņu profesionālās attīstības faktors. Эмпатия как фактор профессионального развития государственных служащих.

 • Līderība kā pusaudža sociālās apdāvinātības forma. Лидерство как форма социальной одаренности подростка.

 • Internetatkarīgo kognitīvo spēju īpatnības. Особенности когнитивных способностей интернет-аддиктов.

 • Internetatkarīgās personības psiholoģiskā analīze. Психологический анализ личности интернет-аддикта.

 • Identifikācijas ar datorspēļu personāžiem psiholoģiskie mehanismi. Психологические механизмы идентификации с персонажами компьютерных игр.

 • Manipulatīvās uzvedības īpatnības konfliktsituācijā. Особенности манипулятивного поведения в ситуации конфликта.

 • Skaudības sociāli psiholoģiskie determinanti. Социально-психологические детерминанты зависти. 

 • Profesionālās skaudības veidošanu ietekmējošo faktoru psiholoģiskā analīze. Психологический анализ факторов, влияющих на формирование профессиональной зависти.
 1. kurss

 • Pusaudžu pašattieksmes un vientulības subjektīvās izjūtas sakarība. Связь самоотношения и субъективного ощущения одиночества у подростков.

 • Attieksmes pret nākotni īpatnības pusaudžiem no nelabvēlīgajām ģimenēm. Особенности отношения к будущему подростков из неблагополучной семьи.

 • Personiskās trauksmainības izpēte pusaudžiem ar dažādām uzvedības stratēģijām konfliktā. Исследование личностной тревожности подростков с различными стратегиями поведения в конфликте

 • Vecāko klašu skolēnu un studentu emocionālā intelekta īpatnību salīdzinošā analīze. Сравнительный анализ особенностей эмоционального интеллекта старших школьников и студентов.

 • Nākotnes laika perspektīva studentiem psiholoģiem un praktizējošiem psiholoģiem. Временная перспектива будущего студентов-психологов и практикующих психологов.

 • Neirotisma līmeņa salīdzinošā analīze dažādu speciālitāšu/kursu studentiem. Сравнительный анализ уровня нейротизма у студентов различных специальностей/курсов.

 • Uzvedības stratēģijas konfliktā dažādu speciālitāšu/kursu studentiem. Стратегии поведения в конфликте у студентов разных специальностей/курсов.

 • Manipulatīvās uzvedības saistība ar uzvedības stratēģijām konfliktā. Связь манипулятивного поведения со стратегиями поведения в конфликте.

 • Laika perspektīvas gendera atšķirības jauniešu vecumā. Гендерные различия временной перспективы в юношеском возрасте.

 • Temperamenta un rakstura akcentuāciju (pašnovērtējuma, trauksmainības, agresivitātes, sasniegumu motivācijas, līderu spēju) saistības izpēte pusaudžiem. Исследование связи темперамента и акцентуаций характера (самооценки, тревожности, агрессивности, мотивации достижений, лидерских способностей) у подростков.

 • Makiavelisma un palīdzošas uzvedības saistības izpēte pedagoģiem. Исследование связи макиавеллизма и помогающего поведения у педагогов.


Mag.psych., pētniece, Laura Šīmane-Vīgante

Tel:26522105

l.simane@inbox.lv


 1. kurss

1. Piesaistes stilu teorētiskā analīze.

2. Personības iezīmju teorētisko pieeju analīze.

3. Vardarbības jēdziena teorētiskā analīze.

4. Motivācijas teorijas. 1. kurss

 1. Pieaugušo piesaistes stilu ietekmes izpēte partnerattiecībās.

 2. Attieksmes pret vardarbību izpēte vīriešiem un sievietēm.

 3. Personības un motivācijas izpēte profesionālajā vidē.

 4. Cietumnieku subkultūras izpēte ieslodzījuma vietā.3. kurss

1. Pieaugušo piesaistes stilu un partnerattiecību apmierinātības sakarības izpēti precētām sievietēm.

2. Motivācijas un profesionālās identitātes sakarības izpēte profesionāļiem.

3. Personības iezīmju un sociālās identitātes sakarības izpēte ieslodzītajiem.4. Pieaugušo piesaistes stilu un sociālās identitātes sakarības izpēte ieslodzītajiem.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница