Что есть человек? Душа и телоСкачать 457.01 Kb.
страница7/10
Дата29.01.2018
Размер457.01 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТАНЬЯ, часть 1, глава 1

לכל איש ישראל יש שתי נשמות דכתיב ונשמות אני עשיתי שהן שתי נפשות נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף וכדכתיב כי נפש הבשר בדם היא וממנה באות כל המדות רעות מארבע יסודות רעים שבה דהיינו כעס וגאוה מיסוד האש שנגבה למעלה. ותאות התענוגים מיסוד המים כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. והוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. ועצלות ועצבות מיסוד העפר. וגם מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו רחמנות וג"ח באות ממנה כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפ' נוגה שיש בה ג"כ טוב והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע.

У каждого еврея, как праведника, так и грешника, есть две души, как сказано: "И души Я сотворил", что означает две души. Одна из них связана со стороной мира, называемой клипа и ситра ахра. Эта душа облекается в кровь человека и оживляет тело, как написано: "Ибо душа человека в крови". И от нее берут начало все дурные свойства, происходящие от четырех имеющихся в ней дурных элементов. А именно: гнев и гордость от элемента огня, стремящегося ввысь; стремление к наслаждениям – от элемента воды, ибо от воды произрастают всевозможные вещи, доставляющие удовольствие; бессмысленное веселье, насмехательство, хвастовство и пустые занятия – от элемента воздуха; лень и грусть – от элемента земли. От нее же происходят также и те добрые свойства, которые от природы присущи каждому еврею, такие, как сострадание и помощь ближнему, ибо эта душа, связанная с "обратной стороной", происходит от так называемой клипат нога, в которой отчасти есть и добро и происхождение которой связано с тайной Древа познания добра и зла.

תניא שער היחוד והאמונה פ"א

ТАНЬЯ, Врата единства и веры гл. 1

ТАНЬЯ, часть 1, глава 1

וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים וממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וצריך להבין וכי תעלה על דעתך שיש אלהים נשרה במים מתחת לארץ שצריך להזהיר כ"כ והשבות אל לבבך. הנה כתיב לעולם ה' דברך נצב בשמים ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות לפני ששת ימי בראשית ממש וז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו בחי' נפש וחיות רוחנית דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרו' המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית ואף שלא הוזכר שם אבן בעשרה מאמרות שבתורה אעפ"כ נמשך חיות לאבן ע"י צירופים וחילופי אותיות המתגלגלות ברל"א שערים פנים ואחור כמ"ש בס' יצירה עד שמשתלשל מעשרה מאמרות ונמשך מהן צירוף שם אבן והוא חיותו של האבן וכו'.

"И познай сегодня, и тверди сердцу своему, что Ашем есть Элоким – [Бог есть Всесильный] в небесах наверху и на земле внизу, нет более". И нужно понять: неужели ты можешь вообразить себе Бога пребывающим в воде под землей, и необходимо столь настойчиво отрицать это: "И тверди сердцу своему"? Сказано: "Навеки, Боже, слово Твое стоит в небесах". Баал-Шем-Тов, благословенна его память, так комментирует это: слова и буквы Твоего речения: "Да будет твердь небесная посреди вод и т. д." навеки стоят в небосводе и облечены во все небеса навеки, оживляя их, как написано: "И слово Бога нашего восстанет навеки", и "Слова Его живы и сущи навеки"... Ибо если бы эти буквы на мгновение отдалились, сохрани Бог, и возвратились бы к своему источнику, небеса обратились бы в ничто и в полное небытие, и стало бы так, как если бы они вообще никогда не существовали, совершенно так же, как это было до произнесения слов: "Да будет твердь небесная и т. д.". И то же в отношении всего созданного во всех мирах, верхних и нижних, и даже в отношении этой вещественной земли, сферы неодушевленного в полном смысле слова, – если бы на мгновение отдалились от нее, да сохранит Всевышний, буквы Десяти речений Бога, которыми земля была сотворена в шесть дней творения, она была бы обращена в ничто и полное небытие, совершенно так же, как было до шести дней творения. И сказал об этом раби Ицхак Лурия, благословенна его память, что и в совершенно неодушевленных телах, таких как камни, земля и вода, есть душа и духовная жизненная сила, – и это – облеченные в них "буквы речи" Десяти речений, которые сообщают неоживленной материи жизнь и существование так, что она возникает из ничего и полного небытия, какое было до шести дней творения. И хотя в Десяти речениях, которые записаны в Торе, слово "камень" не упоминается, все жизненная сила сообщается камню с помощью сочетаний букв, подвергающихся перестановкам при "прохождении 231 врат" в прямом и обратном порядке, как об этом говорится в книге "Сефер йецира", до тех пор, пока они не спускаются вниз из Десяти речений, так что из них образуется слово эвен [камень], и оно – жизненная сила [вещественного] камня.

נצח ישראל – פרק ד

Маараль, Нецах Исраэль гл.4

ויש בהיכל האדם ג' מחנות; הכח האחד הוא בכבד, ונקרא כח טבעי, וממנו כחות ידועות, כח הזן והמגדל והמוליד, ודבר זה ידוע למי שעיין בדברים אלו. מחנה שניה הוא בלב, כח מיוחד, וממנו כמה דברים, דהיינו נקימה ונטירה ושנאה וכמה דברים. מחנה שלישית היא במוח, וממנה המחשבה והזכרון והדעת וכו'. אמנם אין הנפש מחולק, שיהיה ג' נפשות לאדם, כמו שהיו חושבים קצת בני אדם, כמו שסיפר עליהם הרמב"ם בהקדמת הפרקים למסכת אבות. אבל הנפש אחת, רק שמתפרדים ממנה כוחות מחולקות, כל אחד ואחד במקומו הראוי לו. והנפש היא כח אחד, רק כי יש כאן ב' בחינות בנפש; הבחינה האחת מצד הכוחות של הנפש, שהם ג', והם מחולקים. הבחינה השנית מצד הנפש בעצמה, אשר ממנה כל אלו החלקים שהם ג':

И есть во «дворце человека» (в его теле) три системы: одна сила – в печени – называется «естественной» и к ней относятся известные силы питания, роста и воспроизводства, как известно каждому, изучавшему их. Вторая система – в сердце. В ней особая сила, из которой исходят такие вещи, как мстительность, злопамятство, ненависть и еще другие. Третья система – в мозгу. От нее – мысли, память, сознание и т.д. Однако сама душа не разделена, чтобы было в человеке 3 части души, как думают некоторые люди (о них-то и говорил Рамбам в введении в трактату Авот). Нет, душа одна, но происходят от нее различные силы: каждая (проявляется) в подобающем ей месте. А душа – это одна сила, только есть в ней 2 аспекта. Первый – со стороны сил души, которых три, и они тоже подразделяются (на разные силы). И второй – со стороны самой души, от которой происходят эти три части.

מהר"ל תפארת ישראל פרק א

Маараль, Тиферет Исраэль глава 1

ההבדל המיוחד אשר בין האדם ובין שאר בעלי חיים מה שהאדם יש לו נפש אלהית והנה אותם אשר יש להם נפש אלהית הם מוכנים לדברים אלהיים כמו הנבואה ורוח הקדש ודבר זה לא תמצא רק בעם אשר בחר בו השם יתברך וגו'.

Отличие человека от животных в том, что у человека есть Божественная душа. А тот, кто обладает Божественной душой, способен на Божественные проявления, такие как дух святости и пророчество. Но это существует только в народе, который избрал Всевышний.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница