Что есть человек? Душа и тело


Рамхаль, Дерех Ашем часть 3 гл. 1Скачать 457.01 Kb.
страница3/10
Дата29.01.2018
Размер457.01 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Рамхаль, Дерех Ашем часть 3 гл. 1

א. הנה כבר נתבאר בחלק א' פרק ג', ענין האדם שנמצא בו מה שלא נמצא בשום נברא אחר, דהיינו ההרכבה, שנרכבו בו שני מציאיות רחוקים ונבדלים זה מזה, הגוף והנשמה. וזה כי הנה יש באדם מציאיות נפש כמו שיש לכל הבעלי חיים, משמשת להרגשה והשכלה החקוקה בטבעו. וענין הנפש הזאת בכל הבעלי חיים הוא מציאות אחד דק מאד, נמשך ובא בתוך הזרע אחרי הקלטו, והוא עצמו מתפשט והולך ובונה את הגוף כפי מה שראוי למין ההוא. וכן מתפשט עמו בהתגדלו, ובו תלוי ההרגש וכן ההשכלה הראויה למין ההוא. כי הנה בבעלי חיים עצמם יש הפרש גדול בהשכלתם, והשכלת בני האדם נבדלת מהשכלת כלם הבדל גדול. ואולם כל זה נעשה בנפש הזאת כפי חקה הטבעי, וכפי הכנת הכלים המשמשים לה, בכל מין ומין לפי מה שהוא. והנה בנפש האדם יבחנו בחינות וכחות, כגון, הדמיון, והזכרון, השכל, והרצון, כלם כחות בנפש, מוגבלים בגבולים ידועים ופועלים בדרכים מיוחדים:

ב. אמנם מלבד כל זה נמצא עוד באדם מציאות נפשיי נבדל ועליון מאד, ואין התכלית בביאתו באדם אלא לקשרו בשרשים העליונים שיש לו ליקשר בם, להיות מעשיו מולידים תולדתם בכחות העליונים בכח גדול. ובמציאות הזה נמשך השפע הנשפע אל האדם מן המקורות העליונים, וממנו בנפש שזכרנו, וממנה בגוף. והנפש העליונה מנהגת את התחתונה ופועלת בה הפעולות המצטרכות בכל זמן מזמני האדם, לפי היחם שהוא מתיחם והקשר שהוא מתקשר עם העליונים. והנה הנפש הזאת מתקשרת בתחתונה, והתחתונה בחלק היותר דק שבדם, ונמצאו הגוף ושתי הנשמות מתקשרים זה עם זה:

ג. והנה מפני הקשר הזה שנקשרת נפש זאת בגוף על ידי הנפש התחתונה, נמצאת מוגבלת בגבולות פרטיים, ונמנע ממנה ההשתתפות והעסק עם הנמצאים הרוחניים ונבדלים, כל זמן היותה מתקשרת עם הגוף, דהיינו כל ימי חיי האדם. ומתפעלת ממעשי הגוף להתקשר על ידם באור הבורא ית', או לנטות ממנו ולידבק בכחות הטומאה, ובזה תלוי הכוננה לשלימות המעותד או התרחקה ממנו. והיא פועלת באדם ומנהגת את הנפש התחתונה ומדריכתה וחוקקת בה ציורי ההשכלה לפי הכנתה, ומולדת בה המחשבות והרצון כפי הצד אשר תטה לו:

ד. ואמנם אע"פ שקראנוה על דרך כלל נפש אחת, הנה באמת היא בעלת חלקים רבים ומדריגות שונות. וכבר נוכל לומר שנפשות רבות הם, שמתקשרות זו בזו כטבעות השלשלת, וכמו שמכלם נבנית השלשלת ההיא כמו שראוי לה, כן מכל אלה המדריגות הנפשיות נבנה כלל הנפש העליונה שזכרנו, וכלם קשורות זה בזה, והאחרונה בנפש התחתונה, והתחתונה בדם וכמ"ש. וכבר אפשר שיסתלקו קצת מן החלקים האלה בזמן מן הזמנים וישובו אחר כך, או יתוספו עליהם מדריגות וילכו להם אחר כך, ולא יראה רושם מכל זה בגוף כלל. כי כבר אין פעולת הנפשות האלה בגוף דבר מורגש, ואינם מוסיפים או גורעים לא בחיות ולא בהרגש, אלא פעולתם, במה שהוא ענינו של האדם באמתו ויחסו עם השרשים העליונים, כפי מה שהוא ראוי ליקשר בם. והנה מכלל זה הוא ענין הנשמה יתירה שבאה בשבת קודש והולכת לה במוצאי שבת, ואין ביאתה ולא יציאתה נרגשים לגוף. והנה כלל חלקי הנשמה מתחלק לה', ונקראים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה:

ה. ואמנם יש לנשמה העליונה הזאת מקרים מיוחדים, ראוים לה כפי ענינה, ואע"פ שהיא נקשרת בקישוריה בגוף כמ"ש, נשאר לה קצת ענין עם הרוחנים, מה שאין קשרה בגוף מונע ממנה. אמנם אין נמשך ונולד מזה דבר מורגש וניכר בשכל האדם ומחשבתו, אלא לפעמים על צד המיעוט. והוא מה שאמרו ז"ל, אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי, שכבר הגיע הענין לנפש הזאת העליונה, ולא הגיע ממנה אל המחשבה והשכל ציור שלם, אלא קצת התעוררות ולא יותר:

1. Выше (часть 1, гл. 3) упоминалось, что уникальность человека в том, что в нем сочетаются две далекие и отделенные друг от друга сущности – тело и душа.

Есть в человеке, как и в других животных, [животная] душа, служащая для чувствования и разумения, заложенных в его природу. Эта душа во всех животных – одна очень тонкая сущность, притягивающаяся и приходящая в яйцеклетку после ее оплодотворения. Она сама распространяется и строит тело, как подобает для данного вида. И ею обусловлены чувства и разумение, подобающие данному виду. Ибо сами животные весьма отличаются друг от друга в своем разумении, а разумение людей очень отличается от разумения животных.

Все это происходит в этой душе согласно ее природному закону и степени готовности органов, служащих ей; в каждом виде – по своему. В душе человека различимы категории и силы. Например: воображение и память, разумение и воля – все это силы души, ограниченные известными границами и действующие определенным образом.

2. Но кроме всего этого есть еще в человеке отделенная и очень высокая духовная сущность. Она приходит в человека только для того, чтобы связать его с высшими "корнями", с которыми ему следует быть связанным для того, чтобы его действия с большой силой производили порождения в высших силах.

В эту высшую душу протягивается к человеку воздействие, которое воздействуется на него из высших источников, и от нее – в животную душу, которую мы упомянули, и от нее – в тело. И эта высшая душа управляет нижней животной, и совершает в ней необходимые действия во всякое время, согласно взаимоотношению и связи человека с высшими силами.

Эта (высшая) душа связывается с нижней (животной), а нижняя – с наиболее тонкой субстанцией крови, и, таким образом, тело человека и две души, оказываются связанными между собой.

3. Из-за того что эта высшая душа связана посредством низшей души с телом, она оказывается ограниченной определенными границами и лишенной возможности кооперироваться и взаимодействовать с духовными и трансцендентными сущностями все время ее нахождения в теле, то есть, все дни жизни человека.

Высшая душа получает воздействие от деяний тела (человека): связываться ли с их помощью со светом Творца, благословен Он, или отклониться от Него и прилепиться к силам нечистоты. И от этого зависит ее готовность к предназначенному совершенству или отдаление от него. И она действует в человеке, управляет нижней душой и наставляет ее, она формирует в ней интеллектуальные образы соответственно ее готовности и порождает в ней мысли и желания согласно направлению, к которому склонится.

4. И хотя мы обычно говорим о высшей душе как о цельном образовании, на самом деле есть в ней многие части и различные уровни, о которых мы можем сказать, что они – несколько душ, связывающиеся одна с другой, как звенья цепи. И так же как из всех звеньев строится одна цепь, так из всех этих духовных уровней строится одна высшая душа, о которой мы говорили, и все они связаны между собой, а последняя ступень связана с нижней душой, а та с кровью, как мы упомянули.

И возможно, что удалятся какие-то из этих частей в определенное время, а потом вернутся, или добавятся к ним уровни, и уйдут себе после того, и в теле не будет заметно никакого следа этих изменений. Ибо действие этих душ в теле неощутимо, и они не прибавляют и не убавляют в жизненности или в ощущениях. Но их действие происходит в истинной сущности человека и в его отношении с высшими "корнями", согласно тому, насколько он достоин быть связанным с ними.

Одна из таких частей – дополнительная душа, которая приходит к человеку в шабат и покидает его на исходе шабата; ее приход и уход не ощущаются телом.

Душа подразделяется на пять частей. Они называются: нэфеш, руах, нэшама, хая, ехида.5. Хотя эта высшая душа связана с телом, все же с ней происходят события, подобающие ей по ее сущности, как мы упомянули. У нее все-таки осталось какое-то отношение с духовными объектами, которого не лишает ее связь с телом. Но лишь иногда, в меньшинстве случаев, порождается от этого что-либо ощутимое и заметное в разуме человека. И об этом сказали наши Мудрецы (Мегила 3а): "Хотя он не видит, его мазаль видит", то есть, некоторая информация уже достигла этой высшей души, но от нее к мысли и разуму передался не цельный образ, а только небольшое возбуждение и не более того.

רמב"ם שמונה פרקים פ"אПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница