Беляева елена Валериевна историческая динамика систем нравственностистраница15/15
Дата31.12.2017
Размер0.69 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Рекомендации по использованию полученных результатов:

Материалы научной работы имеют практическое значение для принятия эффективных управленческих решений в сфере культуры, образования и воспитания, а также для преподавания вузовских учебных курсов: «Этика» (раздел «История морали»), «Экологическая этика», спецкурса «Исторические системы нравственности», «Философия» (раздел «Философия культуры»), «Культурология», «Религиоведение».Область применения: этика, философия, культурология, религиоведение, воспитательная работа с молодежью.

РЭЗЮМЭ

Беляева Алена Валерыеўна
Гістарычная дынаміка сістэм маральнасці
Ключавыя словы: мараль, гістарычная дынаміка маральнасці, сістэма маральнасці, спосаб маральнай рэгуляцыі, нарматыўна-каштоўнасная структура, традыцыйная маральнасць, маральнасць мадэрну, сінэргетыка.

Мэта працы: пабудова тэарэтычнай мадэлі гістарычнай дынамікі сістэм маральнасці, што дазваляе раскрыць механізмы, устанавіць законамернасці і выявіць сучасныя тэндэнцыі гэтай дынамікі.

Метады даследавання: сінэргетычны падыход, сістэмны падыход, тэарэтычнае мадэліраванне, структурна-функцыянальны аналiз, гістарычная рэканструкцыя, кампаратыўны аналіз, архетыпічная рэканструкцыя, фенаменалагічны метад.Атрыманыя вынiкi i iх навiзна: устаноўлены сінэргетычныя заканамернасці ў гістарычнай дынаміцы маральнасці; распрацаваны канцэпт «сістэма маральнасці», пабудавана тыпалогія сістэм маральнасці, раскрыты механізмы іх дынамікі; абгрунтаваны фундаментальны характар традыцыйнай маральнасці, выяўлены этычныя параметры феномена неатрадыцыяналізму і феномена глыбокай традыцыі; экспліцыраваны характарыстыкі маральнасці мадэрну ў яе гістарычнай дінаміцы, выяўлены яе сучасныя тэндэнцыі; вызначан неатрадыцыйны статус сістэмы маральнасці сучаснага беларускага грамадства.

Рэкамендацыi па выкарыстанню атрыманых вынікаў:

Матэрыялы навуковай працы маюць практычнае значэнне для прыняцця эфектыўных рашэнняў па кіраванні ў сферы культуры, адукацыі і выхавання, а таксама для выкладання навучальных курсаў у ВНУ: “Этыка” (раздзел “Гісторыя маралі”), “Экалагічная этыка”, спецкурса “Гістарычныя сістэмы маральнасці”, “Філасофія” (раздзел “Філасофія культуры”), “Культуралогія”, “Рэлігіязнаўства”.

Вобласць прымянення: этыка, філасофія, культуралогія, рэлігіязнаўства, выхаваўчая работа з моладдзю.
SUMMARY
Belyaeva Elena Valerievna
Historical dynamics of morality system
Key words: morality, historical dynamics of morality, morality system, mode of moral regulation, norm-value structure, traditional morality, modern morality, synergetics.
Purpose of the work: constructions of the theoretical model of historical dynamics of morality systems, that will enable to reveal the mechanism, follow the patterns and detect contemporary tendencies of this dynamic.
Research methods: synergetic approach, system approach, theoretical modeling, structural and functional analysis, historical reconstruction, comparative analysis, archetypical reconstruction, phenomenological approach.
Received results and its novelty: synergetic patterns in historical dynamics of morality were detected; the concept of “morality system” was developed, typology of morality systems was created and the mechanisms of their dynamics were revealed; fundamental nature of traditional morality was grounded, ethical parameters of the phenomenon of neo-traditionalism and the phenomenon of deep tradition were detected; characteristics of modern morality in its historical dynamics were explicated and its contemporary tendencies were detected; neo-traditional status of morality system of modern Belarusian society was defined.
Recommendations for the use of the received results:

The materials of the work have considerable practical value for effective managerial decision-making in the spheres of culture, education and upbringing, as well as for high school education courses: Ethics (Chapter “History of morality”), Ecological ethics, special course “Historical morality systems”, Philosophy (Chapter “Philosophy of culture”), Cultural studies and Religious studies.


Area of application: ethics, philosophy, cultural studies, religious studies, educational programs for the youth.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница